Vallás és spiritualitás a sportban

Share

A vallás, a spiritualitás a sportpszichológia egyre kedveltebb kutatási területe. A sport és a vallás között különböző közös vonások figyelhetők meg a vallási ünnepek mögött álló elvekben, például a vasárnapokon és a szent napokon megvalósuló ünnepeknél, amelyek számos rituálét, rítust, látványosságot és szimbólumot tartalmaznak (Cipriani, 2012). A közösségi médiában például olyan vallási metaforák találhatók, amelyek arra utalnak, hogy a templombajárás és a labdarúgó mérkőzésekre járás ugyanazt a funkciót szolgálja az emberek számára (Lewis, 2013). Így a sport világából származó megnyilvánulások vallási vagy kvázi-vallási konnotációval bírónak tekinthetők.

Az olimpia és általában a sport olyan elemeket tartalmaz, amelyek „egyesek számára egy belső transzcendentális élmény miatt a vallás helyettesítőjeként jelennek meg” (Nissiotis, 1980). Egyes sportolók és nézők kijelentették, hogy a sport az ő vallásuk. A sport azonban nem vallás, mert nem egy természetfeletti lény, teremtő vagy életfenntartó áll a középpontjában (Collins, 2014). Ezért a sport és a vallás közötti kapcsolat mélyebb és hitelesebb megértéséhez a sportot tágabb kontextusban kell megfigyelni.

Élmény, sport és pozitív pszichológia

A 20. század közepéig a pszichológiában a patológiára való összpontosítás volt a domináns; az új évezredben azonban megjelent a pozitív, humanista egzisztencialista pszichológia, amely a pozitív szubjektív élményre, az életminőség javítására és az egyén jóllétére összpontosít (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Ez az érdeklődés szorosan kapcsolódik az egyéni személyes tapasztalatok iránti félelemhez. Teljesen világos azonban, hogy ez a pszichológiai megközelítés a pszichológusok hosszan tartó érdeklődéséből ered, amely a vallásban és a misztikában látható tapasztalatok iránt mutatkozik (James, 1985). A vallásos élményeket átélő emberekben olyan sajátos érzések voltak megfigyelhetők, mint a remegés és a csodálkozás, a félelem és a vonzalom kombinációja a szenthez és a szenthez való emberi kapcsolódásban (Otto, 1958). A pozitív élményeket, mind a vallásokban, mind azokon kívül, különböző megközelítések és fogalmak segítségével vizsgálták.

Csúcsélmények

Abraham Maslow pszichológus a vallásokat és az emberek önmegvalósítását tanulmányozta (Maslow, 1994), és a „csúcsélmény” kifejezést használta a misztikus élményekben, de más, a csoda érzésével jellemezhető szubjektív élményekben is látható sajátos egzisztenciális állapotok leírására. Ezek a szokatlan pillanatok a félelmek és feszültségek nélküli, intenzív boldogság, izgalom és extázis érzésével járnak, és az énünktől való eltávolodás és a világgal való egység érzetét is jelentik; nem természetfeletti, hanem természetes, emberi és bárki számára elérhető (Maslow, 1962). Az ilyen élményeket klinikai céllal tanulmányozták és kutatták, osztályozták, és a válaszadók különböző csoportjai számoltak be róluk (Allen, Haupt és Jones, 1964; Hallaq, 1977; Margoshes és Litt, 1966; Polyson, 1985; Thorne, 1963). Ezek az élmények nemcsak a vallásból, hanem a játékból, a szerelemből és a szexből, a költészetből, a zenéből, a művészetből, sőt a sportból is származnak.

A sportban a csúcsélményeket olyan nagyszerű, egyedülálló pillanatokként jellemzik, amikor a sportolónak nincs kontrollja a történések felett; a sportoló teljesen el- és alámerül a sporttevékenységben anélkül, hogy tudatosan gondolkodnia kellene, miközben teljesen ura a helyzetnek (Ravizza, 1977). A hegyi kerékpározás és más intenzív szabadidős tevékenységek például az öröm és az önmegvalósítás érzéséhez, az élet értelmének és céljának mélyebb érzéséhez, valamint az én kiterjesztéséhez vezetnek (Dodson, 1996). A szabadban zajló tevékenységek esetében a természeti szépség és az ember alkotta világ nyomásától, embereitől, zavaró tényezőitől és aggodalmaitól való távolság a csodálat és a csodálkozás csúcsélményeit válthatja ki, amelyek az egyéni spirituális kifejezésmódot utánozzák (McDonald, Wearing és Ponting, 2009).

Flow

Az olyan sporttevékenységek, mint a kosárlabda, a sziklamászás és a tánc, de más tevékenységek is, mint a sakk, a zeneszerzés vagy akár a munka is a csúcsélményekhez hasonló élményeket hozhatnak létre. Csikszentmihályi Mihály (1975a, 1975b) a szabadidős tevékenységek különböző formáiból származó élményeket tanulmányozta, amelyek során a résztvevők teljes mértékben a tevékenységre koncentrálnak, és minden képességüket bevetik a siker érdekében. Ez a lelkiállapot arra készteti őket, hogy elfelejtsék saját problémáikat, úgy érezzék, hogy irányítják a környezetet, és túllépnek az én-határokon, amit ő „flow”-nak nevezett el (Csikszentmihályi & Csikszentmihályi, 1992). A flow egy holisztikus érzés, amelyet a tevékenységbe való teljes bevonódás, a valóság kreatív megközelítése, az összeolvadó tudatosság, az ego elvesztése és a világgal való összeolvadás jellemez. Egy cselekvést addig gyakorolunk, amíg az automatikussá nem válik, ezáltal az élmény autotelikussá és intrinzikailag kifizetődővé válik. A legfontosabb jellemző azonban a kihívások és a készségek közötti egyensúly – a flow egyensúlyt jelent a túlságosan megerőltető tevékenység okozta szorongás és aggodalom, valamint a túlságosan igénytelen tevékenység okozta unalom és nyugtalanság között. Az ilyen tapasztalatok gyakoriak a sportban (Jackson & Csikszentmihályi, 1999).

Egyéb pozitív élményjelenségek

Bár a sportpszichológusok figyelmét elsősorban az intenzív örömmel jellemezhető csúcsélmények és az intrinzikailag jutalmazó élményt jelentő flow vonzotta, más jelenségek is kapcsolódnak ezekhez az emberi élményekhez. Az egyik ilyen a „csúcsteljesítmény”, amelyet a megszokott viselkedéssel szemben úgy definiálnak, mint kiváló, magas szintű működést és az emberi potenciál koncentrált erőfeszítésen alapuló produktív felhasználását (Privette, 1983). Míg a csúcsélményt és a flow-t pozitív és örömteli élményként érzékeljük, addig a csúcsteljesítményt kiválthatja egy válságos esemény, amely akár életveszélyes is lehet. A sportolók csúcsteljesítménye a tevékenységre, nem pedig az eredményre való intenzív összpontosítással jár együtt (Jackson & Roberts, 1992). A csúcsélmény, a flow, a csúcsteljesítmény és más lehetséges csúcspillanatok átfedhetik egymást, és kiterjedhetnek a szabadidős tevékenységekre (Boniface, 2000) és a sportra (McInman & Grove, 1991).

A köznyelvben „zónában lenni” néven ismert zónaélmény a kivételes élmények halmazába is elhelyezhető. Ezt az állapotot az erősebb testi lehorgonyzás különbözteti meg, de a többi pozitív állapothoz hasonlóan a spirituális vagy vallásos módon összekapcsolódó megváltozott észlelés élménye, amelyet együttesen élnek át a sportban is (Dillon & Tait, 2000).

A pszichológiai szakirodalomban más kifejezések is leírják a pozitív és örömteli állapotoktól eltérő, szokatlan élményeket és spirituális módokat, mint például a „nadir-élmények” (Margoshes & Litt, 1966; Thorne, 1963); a „plató-élmények”, amelyek az öntranszcendens növekedés negatív pólusait foglalják magukban (Gruel, 2015); a „misztikus élmények”; a „transzperszonális élmények”; és a „halálközeli élmények” (Yaden, Haidt, Hood, Vago, & Newberg, 2017); ezeknek az állapotoknak több mint 500 változata létezik (Bednář, 2011).

Mi a különbség ezen élmények vallási, misztikus és spirituális dimenziója, valamint emberi, természetes és nem vallási szintje között? E cikk szempontjából nagyon hasznos leírás e két egzisztenciális modalitásról Mircea Eliade-tól (1959) származik:

  • Profán: Ez olyan emberi tapasztalatokra utal, amelyeket az érzékek és a racionális érvek segítségével dolgoznak fel, és amelyeket hétköznapi, világi és evilági tapasztalatoknak tekintünk. Ez a hétköznapi tapasztalatok és életmódok világa.
  • Szakrális: Ez az emberi kapcsolatra utal egy másfajta valósággal, amelyet a tér és az idő másfajta felfogása jellemez, és amely a szenthez és az istenihez kapcsolódik. Az ontológiai létezés ilyen módja nélkül nincs értelme a vallásról gondolkodni, mert a szakrálitás a vallásos és a nem vallásos világ közötti legfőbb különbség.

Sok embernek azonban nincs kapcsolata a szentség dimenziójával. Ez a világ nem a tudás, a racionalitás vagy az intellektuális teljesítmény révén érhető el, hanem csak egy másik kognitív pozíció: a hit révén. Ezért van az, hogy a szent és szakrális valóságok különböző értékeléseit és érzékeléseit a vallásos emberek elfogadják, míg az ateisták nem ismerik el és elutasítják. Ennek a cikknek nem az a szerepe, hogy e lehetséges álláspontok egyikét támogassa, hanem az, hogy tudományos távolságtartással írja le a szakrális szféra szerepét egyes emberek, például sportolók, szurkolók, sportpszichológusok vagy más, a sporttal foglalkozó csoportok számára.

Nyilvánvaló, hogy az olyan tapasztalati állapotok spirituális dimenziója, mint a csúcsélmény, a flow és a zónaélmény, arra késztet bennünket, hogy különbséget tegyünk a vallás és a spiritualitás között. Ennek a megkülönböztetésnek azonban nincs egyértelmű megoldása. E cikkben a vallás alatt olyan eszmék, viselkedés és társadalmi jelenségek (szervezetek, intézmények) komplex metszetét értjük, amelyek segítik az embereket a szenttel, a spiritualitással való kapcsolatfelvételben. A vallások a hitek, gyakorlatok, rituálék, társadalmi hierarchia és az istenihez való kapcsolódás rendszerében különböznek egymástól. Ezzel szemben a spiritualitás vallásos és nem vallásos formában is gyakorolható, és a társadalmi szervezetek, kulturális termékek és más vallási elemek nem annyira fontosak. Míg a vallás esetében a szakrális elem a központi pont, addig a spiritualitás esetében a lét és a hitelesség a kulcs, amelyet az emberi élet vertikális dimenziója, magas eszmények és mély eszmék jellemeznek (Jirásek, 2013).

A valláshoz kapcsolódó sporttevékenységek

Történelmi példák

A történelmi múltban végzett sporttevékenységek tárgyalásakor hangsúlyozni kell, hogy az ősi civilizációkban az emberi mozgástevékenységek nem a 21. században értelmezett sportot jelentették. Gyakran ezek a tevékenységek a vallási kultikus gyakorlatok részét képezték. Homérosz idejétől kezdve a játékok és a vallási temetési szertartások (Burkert, 2004) szervezése alkalmat adott a különböző sportágakban való versenyzésre, mint például az ökölvívás, a küzdelem, a futás, a dárdaharc, a diszkoszvetés, az íjászat és a gerelyhajítás. A harc valószínűleg a legrégebbi sportág volt, hiszen a mezopotámiai Gilgames és Enkidu összecsapása is ezt örökíti meg (George, 2003). A táncok minden társadalomban gyakran játszottak szerepet a mágikus és vallási cselekményekben, amelyek a kozmoszról alkotott elképzelésekhez kapcsolódtak (Rappenglück, 2014), és világszerte különböző vallási hagyományokban voltak megfigyelhetők, többek között a maják mezoamerikai civilizációjában (Looper, 2009; Wren, Spencer és Hochstetler, 1998), a hinduizmusban Siva kozmikus táncosként való megjelenítése (Srinivasan, 2004), az iszlámban pedig a szúfi testvériség transz-tánca és eksztatikus rituáléja (Maier, 1990). Emellett a mezoamerikai labdajátékok (Whittington, 2002) és az inkák hegyi futásai is a vallási kultuszok részét képező tevékenységeknek tekinthetők.

Az állatokat, különösen bikákat felhasználó játékok jól ismertek Kréta szigetéről, ahol a minószi kultúra egy galoppozó bikát ábrázolt egy akrobatikus figurával, aki hátrafelé szaltózik (Evans, 1921). Az ilyen ünnepségeket a hatalom és a termékenység szimbólumainak tekintették, vagy a napistennőnek szentelték (Shapland, 2013).

Az ókori olimpiai játékok egy vallási ünnep hosszú történetét képviselik. Az olimpiai játékokat Zeuszért ünnepelték, és az ókori görögök vallási élményeinek demonstrációját jelentették (Mikalson, 2005). Az olimpiai sportversenyek valószínűleg csak a kultuszvilág perifériáján szerepeltek az első évszázadokban, amelyben Héra istennő játszotta az elsődleges szerepet. A lányoknak rendezetlen hajjal tartott futóversenyek a neki tisztelgő ünnepségek részét képezték (Pausanias, 2006). Más pánhellén játékoknak is volt vallási keretük: a Püthiai Játékokat Delphoiban Apollónnak a Püthon sárkány felett aratott győzelmének emlékére rendezték, a korinthoszi Iszthmiai Játékokat a Poszeidón-kultusszal kötötték össze, a Nemeai Játékokat pedig Zeusz tiszteletére tartották. E görög kultikus ünnepségek minden eseményén részt vettek sportolók. Az olimpiai ünnepélyes összejövetel, az összes görög tisztelgése, a panegyrisz (az ókori görög általános vallási gyűlés) pompája azonban legkésőbb a Kr. e. 6. században fejlődött ki és vált a sportverseny szinonimájává (Sinn, 2000). Az Athénéhez való fohászkodás például, vagy általában az isteni segítségért, illetve a verseny megnyeréséhez szükséges segítségért való fohászkodás akkoriban legitim része volt azoknak a tevékenységeknek, amelyeket a modern korban sportként értelmezünk (Kreider, 2003).

Modern olimpiai játékok

Bár Coubertin egy régi görög olimpiai eszmét akart feléleszteni a vallásos érzelmekkel és spirituális szimbólumokkal, a modern olimpizmus nem tartja fenn az ókori görögök mitologizált eszményét, hanem a 19. század végéről származó jellegzetességeket őrzi. Az új olimpiai játékok célja és rendeltetése nem az isteneket (vagy Istent) ünneplő vallási rituálé volt, hanem egy sportverseny, amely az emberi fejlődés nevelő eszménye. Coubertin meg volt győződve arról, hogy az olimpizmust a vallással lehet azonosítani, amint azt a „religio athletae” kifejezése is bizonyítja. Az olimpizmus „az energia vallása” (Müller, 2000), és a sportolók „egyfajta papokká” váltak az „izmok vallásában” (Coubertin, 2000). Az a vallás azonban, amely nem foglalja magában az embernek a transzcendenciához való viszonyát, nem vallás. Következésképpen az olimpiai ünnepségek különböző szimbólumait (eskü, szertartás, olimpiai tűz) kvázi-vallásos érzésnek, szimbólumnak vagy metaforának kell tekinteni. Ráadásul az ilyen terminológia az ideológia jele, mesterséges műalkotás, „az olimpizmus mint vallás bálványimádás” (Moltmann, 1981).

A vallás, a spiritualitás és a sport pszichológiája

A vallási, gyakran keresztény szervezetek létezése a sportban, mint például a „Christians in Sport”, az „Athletes in Action” vagy a „Fellowship of Christian Athletes”, illetve a más vallási hagyományokhoz tartozó szervezetek, mint például a „Muslim Women’s Sport Foundation” és a „Center for Sport and Jewish Life”, azt mutatják, hogy a vallás fontos szerepet játszik a sportolók számára. Bár ezek az emberek különböző vallásokat használnak a sportban való vallási igényeik kielégítésére, a pszichológiai szakirodalom leginkább a kereszténységgel foglalkozik. Bár a szakirodalmi források általában a keresztény diskurzus kontextusában íródnak, a bennük foglalt alapvetések szélesebb körben alkalmazhatóak más vallásokra, mind a személyes istenekkel (judaizmus, iszlám), mind a nem személyes istenekkel (hinduizmus, buddhizmus, konfucianizmus, taoizmus) rendelkezőkre, beleértve a különböző törzsi vallásokat is. A vallások és spirituális gyakorlatok sokféleségének tanulmányozása a sportban ma már jobban észrevehető, mint a múltban, és segíthet a sportedzőknek és a szakembereknek a sportolók pszichológiai ellátásában és a pályán lévő vallásos sportoló jobb megértésében.

A sport mint a vallás eszköze

A sportot a vallás is felhasználhatja, például misszió vagy lelkipásztorkodás során. A sportkörnyezetben szimbolikus cselekvésként megjelenő rituálék kifejezhetik ezeket a gyakorlatokat az istentiszteleti helyeken; így a sport a vallás támogatására is szolgálhat (Fernández & Cachán-Cruz, 2014). A sport a vallás megfelelő eszközének tekinthető; a vallás azonban nem a sport belső és szerves része, az emberek a saját vallásukat viszik be a sportkörnyezetbe. A vallás a sportban azonban nem értékelhető negatívan. A sport lehet a vallási értékek bemutatásának terepe. Ha a szeretetet ismerik el a legnagyobb vallási erénynek, akkor a sporttevékenységek ilyen jellegű vallási hasznosítását az agnosztikusoknak és az ateistáknak is el kell fogadniuk a sport pozitív aspektusaként (Jirásek, 2018).

A sport vallási szempontból történő instrumentalizálásának legismertebb kapcsolódási pontja az „Muscular Christianity” (izmos kereszténység), amely a sporttevékenységeket evangelizációra és lelkipásztorkodásra hasznosítja, vagyis a sportot összekapcsolja az erkölcsteológiával. Ez a 19. század közepén, Nagy-Britanniában alakult keresztényszocialista mozgalom azon az elképzelésen alapult, hogy az edzett fizikai test révén „jót” lehet tenni másokért. Ez a viktoriánus brit mozgalom közvetlen hatással volt a „Fiatal Férfiak Keresztény Egyesületének” (YMCA- Young Men’s Christian Association) és más modern szervezetek, például a Christians in Sport (Keresztények a Sportban) megalapítására Angliában és a Fellowship of Christian Athletes (Keresztény Sportolók Szövetsége) megalapítására az Egyesült Államokban (Watson, Weir és Friend, 2005). A modern olimpizmusban is egyfajta utódlást lehet látni (Lucas, 1976). A Thomas Hughes által meghatározott izmos keresztény eszményképek még mindig megfigyelhetők a mai amerikai sportkörnyezetben, és a sporthírességek által is megjelenítettek (Meyer, 2012). Az izmos keresztény témák kiszélesedtek, hogy a sport és a testmozgás megértésében részt vegyenek a filantróp törekvések. A fizikai filantrópia azt jelenti, hogy a fizikai test felhasználásával fizikailag aktív módon veszünk részt mások megsegítésében, amit sportfilantrópiának vagy jótékonysági sporteseményeknek is neveznek (Meyer & Umstattd Meyer, 2017). A szakirodalomban vizsgálták a mozgás kereszténységét, beleértve egy új eszköz kifejlesztését a keresztény értékek mérésére a szabadidő és sport kortárs résztvevői és fogyasztói körében (Meyer, Wynveen, & Gallucci, 2015).

A sportolók vallásossága

Bár a sportot tekinthetjük egy sajátos szakrális vallási jelenségnek, (Shilling & Mellor, 2014), maga a sport nem vallásos emberi tevékenység, amely a sportolókon és vallásos hitükön és meggyőződésükön keresztül valamilyen kapcsolatban állhat a vallással. Ezek a lehetséges kapcsolatok a hit és a jámborság emberi attitűdjeitől és azok sporton és etikai összefüggésein keresztül történő megnyilvánulásától (Brailsford, 1984) a személyes identitás pszichológiai jellemzőiig és olyan kategóriákig terjednek, mint a bálványimádás, a bűn, a büszkeség és az alázat (Watson, 2011). Egyes kutatások szerint a sportolók magasabb fokú szervezeti (a vallási szertartások látogatásának gyakorisága), nem szervezeti (magánjellegű vallási tevékenységek, például imádság vagy meditáció) és belső (a vallásosság mindennapi életbe való integrálásának mértéke) vallásosságról számoltak be, mint a nem sportolók (Storch, Kolsky, Silvestri és Storch, 2001). Az intrinzik vallásosság fordítottan arányos az egyetemek közötti sportolók alkohol-, marihuána- és egyéb droghasználatával (Storch, Storch, Kovacs, Okun, & Welsh, 2003).

A sportidentitás és a vallási identitás között is látható összefüggések vannak, mivel a vallásosság (hiedelmek, hit, gyakorlatok, rituálék) befolyásolja a sportolói szerep kialakulását, beleértve az edzést és a versenyzést is (Proios, 2017). Ezért nagyon fontos a sporttal kapcsolatos különböző vallási asszociációk tanulmányozása, mivel a vallásnak segítenie kell a sportolóknak a sporttal járó szenvedéssel és stresszhelyzetekkel való megbirkózásban. Ez különösen fontos az élsportban, ahol a domináns versenysportkultúra – a győzelem túlzott fontossága, a fizikai sérülés kockázatának a játék részeként való elfogadása, a társadalmi státuszra való törekvés, az ellenfelek ellenségként való kezelése stb. – egyes vallásos emberek számára komoly személyes válsággá alakulhat át. Az elit sporttevékenységek mélyebb értelmének hiánya feloldható például a kereszténységhez, az olyan evangéliumi szervezetekhez való fordulattal, mint az „Athletes in Action”, és annak a nézetnek az elfogadásával, hogy a játék és a győzelem egyet jelent Isten dicsőítésével, nem pedig maguknak a sportolóknak a dicsőítésével (Stevenson, 1997).

Másrészt a sport a „gyarló istenek” posztkeresztény „pogány mitológiáját” nyújtja, ami a sporthősök és sportcsillagok szerepében látható, akiket a tisztelet tárgyaként népszerűsítettek és árucikké tettek (Grimshaw, 2000). A sporthősök és sporthírességek gyakran szerepelnek az identitás, a vallás, a hit és az erkölcs körüli vitákban (Parker & Watson, 2015).

Babonák és vallási rituálék a sportban

A sportkörnyezet nagyon hajlamos arra, hogy a sporttevékenységek részeként elfogadja az ismétlődő és rituális babonás viselkedést. A babonás viselkedés tévesen és irracionálisan összekapcsol két egymástól független eseményt, mint mágikus és paranormális szupererők termékét, és azt sugallja, hogy a sportolók vagy a szurkolók befolyásolni tudják ezt az erőt bizonyos ételeken, ruházaton, fétiseken stb. keresztül. A babonás viselkedés gyakran bizarr rituálék formájában jelenik meg, amelyek bizonyos öltözködéssel kapcsolatosak, például csak egy „szerencsét hozó” pár zoknit, mezt vagy alsóneműt vagy ugyanazt az úszószemüveget viselik a verseny alatt; ételek, például egy bizonyos típusú rágógumi rágása vagy baromfihús fogyasztása minden mérkőzés előtt; vagy egyéb tevékenységek, például a jégen a kapufákhoz való beszéd, bizonyos üléseken való ülés, borotválkozás mellőzése, jégfürdő a mérkőzés előtt, egy bizonyos dal meghallgatása az esemény előtt, vagy mágikus bűbájok, kabalák vagy talizmánok használata. A különböző sportágak a babonás rituálékban némi közös vonásról számolnak be; azonban minden sportágnak vannak sajátos rituáléi is, amelyek megfelelnek a személyiségeknek és a személyes hitrendszereknek (Bleak & Frederick, 1998).

A babonák tele vannak szimbolikus értékekkel, és különböznek más ismétlődő cselekvésektől, például a teljesítmény előtti rutinoktól, amelyeknek nincs misztikus és mágikus jelentés tulajdonítva. Az ilyen rituálékat a szorongás, a bizonytalanság, a szégyen és a kínos helyzet érzésének csökkentésére, valamint a nyomással való megbirkózásra használják (Maranise, 2013). Segíthetnek azoknak, akik bizonytalan, kétes helyzetekben a kontroll érzését szeretnék megőrizni, bár a viselkedés és a teljesítmény között nincs logikai hatás vagy oksági kapcsolat. A babonák jótékony hatásai placebohatáson keresztül jelentkezhetnek (Dömötör, Ruíz-Barquín és Szabo, 2016).

A babonás rituálék lehetnek személyre szabottak egy-egy sportolóra, vagy lehetnek csapat által generáltak és a nagyobb csoport által végrehajtottak. Nemcsak maguk a sportolók, hanem a szurkolók is végeznek babonás viselkedéseket, és annál több viselkedés jelenik meg, minél jobban azonosulnak a szurkolók a csapattal és a játék kimenetelével (Wilson, Grieve, Ostrowski, Mienaltowski, & Cyr, 2013).

Imádság a sportban

Bár a szakirodalomban gyakran idézik az imát a babonás viselkedés példájaként, a vallásosság nem járul hozzá érdemben a babonás rituálék használatának teljes szintjéhez (Bleak & Frederick, 1998). Az ima és más vallási és spirituális gyakorlatok nagyon fontos részét képezik a sportolók által használt pszichológiai megküzdési stratégiáknak. A vallásosság kulturálisan és társadalmilag konstruált, és az ima kulcsszerepet játszik a különböző országok sportolóinak sportéletében. A koreai sportolók által használt megküzdési stratégiák közé tartozik például a meditáció (egy felmérésben a sportolók 48,3%-a említette), az ima (22,2%), a babonák (19,4%) és a relaxáció (15,6%), többek között olyan nem spirituális stratégiák, mint a pszichológiai és mentális tréning, az önbeszéd, a stratégiák és a szociális támogatás (Park, 2000). Az Egyesült Államokban a sportolók 10%-a használja az imát mint gondolatszabályozó stratégiát (Gould, Eklund és Jackson, 1993).

hirdetés

Az imádkozás vallásos, nem pedig mágikus vagy babonás viselkedés. Az ima révén a sportolók megpróbálnak a profán hétköznapokból egy szakrálisabb, szentebb szférába átlépni, hogy kapcsolatba lépjenek Istennel (vagy egy magasabb erővel, spirituális entitással). A sportolóknál az ima különösen a verseny előtt, valamint a verseny alatt és után használatos, és az ima gyakorisága a teljesítmény fontosságának növekedésével nő (Czech & Bullet, 2007). A sportot és a vallást úgy is kell tekinteni, mint az imádkozás és a játék összefolyását, a játék és a kegyesség kifejezésének megelevenítését (Price, 2009).

Az imádság a sportban leggyakrabban alkalmazott vallási gyakorlat, amely a bizonytalan és stresszes helyzetek, az idegesség és a szorongás kezelésének technikája, valamint motivációs eszköz, különösen a versenyek magasabb szintjén, ezért az edzők szükség esetén időt hagynak a sportolóknak az imádkozásra. A sportolók sportban való imádkozással kapcsolatos tapasztalatait vizsgálva négy téma rajzolódik ki (Czech, Wrisberg, Fisher, Thompson és Hayes, 2004):

  • a teljesítményhez kapcsolódó imák a stressz, az idegesség és a feszültség leküzdésére, valamint a biztonságért és a legjobb teljesítményért való könyörgésért – a versenyek előtt, alatt és után használt imák;
  • imarutin-specifikus csoportos és egyéni rituálék, amelyeket minden alkalommal ugyanazon mintát használva hajtanak végre egy-egy mérkőzésen;
  • hálaadás – köszönet és elismerés a tehetségért, képességért, teljesítményért; és
  • Isten akarata – a végeredmény elfogadása úgy, ahogyan azt Isten akarja.

Az ima nemcsak személyes és magánjellegű csendes tevékenység, hanem kollektív és kollegiális rituálé is; lehet kifejezetten nyilvános, például hangosbeszélőn keresztül, a csapat részvételével a mérkőzések előtti istentiszteleten vagy sporteseményeken tartott imakörökön keresztül (Czech, Wrisberg, Fisher, Thompson, & Hayes, 2004; Kreider, 2003). Filozófiai szempontból azonban az imádkozást is sportszerűtlen viselkedésnek kell tekinteni, ahogy Kreider (2003) állítja; ha a sportolók Isten segítségét kérik, azt egy nem résztvevő fél segítségének lehet tekinteni. Az ilyen tevékenységet úgy kell értékelni, mint egyes résztvevőknek a többiekkel szembeni előnyszerzést, más szóval etikátlan, csaló magatartást, és ezért el kell kerülni. A győzelemre vonatkozó imák más erkölcsi kategóriába tartoznak, mint például a legjobb játékért szóló imák. Ez a fajta imádkozás, valamint a sérülés elkerüléséért való könyörgés etikailag sportszerű viselkedésnek tekinthető (Kreider, 2003), ezért a sportolóknak, edzőknek és pszichológusoknak különbséget kellene tenniük a sportkörnyezetben történő imádkozás változatai között, ahelyett, hogy általános imádkozást javasolnának. Mivel azonban a sportolók többsége nem a győzelemért, hanem a biztonságért, a képességekért és azért imádkozik, hogy dicsőséget adjon Istennek (Czech & Bullet, 2007), az edzők a sportban való tisztességes és etikus pszichológiai és lelki gondozás részeként bátoríthatják a vallásos sportolókat vallási rítusaik gyakorlására.

Nem keresztény vallási és spirituális gyakorlatok a sportban

A babonákkal és az imával kapcsolatos egyéb vallási és spirituális gyakorlatokat a sportban és a sportpszichológiában hasznosítják. Ezek közül sok a keleti típusú spiritualitásból származik, mint például a zen buddhizmus vagy a jóga. Például a meditációs technikákat és a relaxáció más formáit, az elmélkedést, a mély légzést és a légzésszabályozást, valamint a buddhista szentírások olvasását gyakran használják megküzdési stratégiaként a keleti országokban (Park, 2000). Ez azt mutatja, hogy a monoteista vallási hagyományokhoz (kereszténység, judaizmus és iszlám) tartozó sportolók általában az Istenhez intézett imát használják, míg a keleti spiritualitások és filozófiák, például a hinduizmus, a buddhizmus és a taoizmus követői inkább meditációs technikákat vagy harcművészeteket alkalmaznak az elme lecsendesítésére (Watson & Nesti, 2005).

Kevés olyan tanulmány készült, amely konkrét vallásokra és a sportpszichológiára összpontosító felméréseket tartalmaz. A hinduizmus esetében az „indiai klubok” lehetséges hatását a „Muscular Christianity”-re és az indiai birkózásra történelmi, nem pedig pszichológiai kontextusban vizsgálták (Alter, 1994, 2004). Ami a judaizmust illeti, egy tanulmány a zsidók sporttal és testmozgással kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta, és megállapította, hogy az ortodox zsidók lényegesen kevésbé érdeklődnek a sport iránt, mint a konzervatív vagy reformcsoportok tagjaiként azonosító zsidók (Thirer, 1988).

Az iszlám témájával és annak a sportra gyakorolt hatásával a korábbi tanulmányok gyakrabban foglalkoztak, különösen azokkal, amelyek a ramadán gyakorlatát követő sportolók metabolikus, fiziológiai és pszichológiai reakcióival foglalkoztak, vagyis azzal, hogy a szent hónap során hajnaltól alkonyatig tartózkodnak az evéstől, ivástól, alvástól és szexuális tevékenységtől. Különösen érvényesek és fontosak azok a helyzetek, amelyekben a muszlim játékosok úgy tartják be a ramadánt, hogy közben ellentétes kulturális gyakorlatot folytató játékosokkal vannak körülvéve. Az egyéni különbségek és az energiakorlátozással, az alvásmegvonással és az edzés alatti dehidratációval kapcsolatos személyes megküzdési stratégiák az ilyen tanulmányok szokásos következtetései (Chaouachi, Leiper, Chtourou, Aziz és Chamari, 2012; Zerguini, Ahmed és Dvorak, 2012).

A buddhizmussal kapcsolatos tanulmányok a meditatív jellegére összpontosítottak. Egyes tanulmányok párhuzamot találtak a nyugati terápia és a meditatív állapotok, valamint a mindfulness buddhista gyakorlata között, és azt, hogy ezeket ápolni kell a pszichoterápiában és a készségfejlesztő tréningekben a sportra összpontosító páciensekkel (Thompson & Andersen, 2012). Hasonlóképpen, a zen buddhizmus és a kontempláció és a mély reflektív gondolkodás fejlesztése nemcsak a teljesítményfokozásban, hanem az olyan mélyebb kérdések, mint az élet értelme, kezelésében is hatással lehet a sportpszichológiára. Ez a kapcsolat alkalmazható az olyan keleti fizikai tevékenységekre, mint a harcművészetek, a kardvívás és az íjászat, valamint az olyan modern nyugati sportokra, mint a golf és a tenisz (Jenkins, 2008; Stangl, 2009).

A nigériai gyakorlatokban is megfigyelhetők a nyugati főáramlattól eltérő sportpszichológiai szokások. A sajátos kulturális megközelítések közé nemcsak az ima (a kereszténység és az iszlám egyaránt megtalálható ott), a kántálás, a varázsigék verbalizálása és a dobhatások aspektusai tartoznak, hanem a „juju”-ba és a „sportban lévő szellemekbe” vetett megkülönböztető hit is (a hagyományos nigériai vallás a „vas istene”, „a mennydörgés istene”, „a boszorkányok istennője” stb. is). A „juju” a gyógynövényekkel és gyógynövényekkel kapcsolatos természetfeletti szellemi erőbe vetett hagyományos hit (Ikulayo & Semidara, 2011).

Spiritualitás és vallások a sportpszichológiai tanácsadásban

A sporton belüli vallási gyakorlatoknak szigorúan önkéntesnek kell lenniük. A vallás és a spiritualitás sportedzésbe való integrálását azonban a pozitív pszichológia, a személyes növekedés, a virágzás és a jólét fokozásának keretének részeként kell felfogni. A sportpszichológia sportoló-központú modelljei indokolhatják a spiritualitás és a vallás fontosságát a személyes fejlődés szempontjából a sport- és edzéstevékenységeken keresztül (Watson & Nesti, 2005). A vallásos sportolókkal sportpszichológiai környezetben dolgozóknak olyan etikai elveket kell követniük, amelyek tiszteletben tartják a sportolók hitét és értékeit, megértik, hogy a vallás hogyan hat másokra, és integritást, őszinteséget, hozzáértést és mások jóléte iránti aggodalmat mutatnak (Sarkar, Hill, & Parker, 2014). A vallásos hit és az uralkodó sportkultúra értékei közötti ellentmondások, mint például a győzelem, a társadalmi státusz és a pályán való viselkedés fontossága, a sport és a vallásos élet közötti szakításhoz vezethetnek nemcsak a sportolók esetében, hanem bizonyos helyzetekben akkor is, ha az edző Krisztussal kapcsolatban áll (Bennett, Sagas, Fleming, & Von Roenn, 2005). A sportolók vagy edzők vallási életében jelentkező súlyos problémák esetén a sportpszichológiai tanácsadókkal együttműködve olyan szakmai tanácsadóknak, mint a csapatkáplán vagy a lelkész, holisztikus kezelést kell nyújtaniuk (Watson & Czech, 2005). Míg a pszichológusok elsősorban a teljesítményfokozásra, addig a sportlelkészek elsősorban a lelki gondozásra koncentrálnak, így együttműködésük hozzájárulhat a játékosok lelkipásztori, spirituális és vallási szükségleteinek kezeléséhez (Gamble, Hill és Parker, 2013).

Az ilyen tanácsadás során fontos az összes sportoló, edző, sportpszichológus és lelkész toleranciája. A vallásos sportolók együtt dolgozhatnak nem vallásos pszichológusokkal, és a különböző hitbeli hagyományokkal és előítéletekkel rendelkező emberek figyelmen kívül hagyhatják a vallási és spirituális különbségeket, hogy együtt dolgozzanak a közös célok elérése érdekében. Ilyen esetekben a spiritualitásnak a tanácsadói kapcsolatba és a személyes identitásba való integrálását szolgáló megfelelő nyelvezet használata követelmény (Egli, Fisher és Gentner, 2014).

Nem vallásos spiritualitás a sportban

A vallással ellentétben a spiritualitás a sport, a mozgás és a fizikai tevékenységek belső része. A sport belső értékeit spirituális értékeknek kell tekinteni, például a korlátok maximális teljesítménnyel való leküzdése, a bátorság, az őszinteség, az ellenfelekkel való baráti kötelékek és a fair play elvei. A sportban a spiritualitásnak a játékosok és a játékvezetők személyes hitelességének természetes dimenziójában, a személyközi kapcsolatokban, az ilyen tevékenységek mélyebb jelentéseinek keresésében és az ünneplés szintjén a transzcendenciában kell megjelennie. A vallás túllép az emberi (beleértve a spirituális) létmódokon; a profán, az istenség és a szakrális másság szférájába jelenti.

A sport spirituális dimenzióját önmagában egyedülálló emberi élményként kell értékelni, amely nem kapcsolódik a valláshoz, de spirituális mélységet biztosít mindennapi életünknek (Hutch, 2012). A sportot Hutch szerint a megélt tapasztalat hétköznapi és rendkívüli módjai között kell megtapasztalni; így az emberi mozgásos tevékenységek potenciálisan nagyobb befolyással bírnak, mint a hétköznapi rutinok. A balett előadása során „rendkívüli” és spirituálisnak számító megélt élményekről is beszámoltak (Flower, 2016). Ez a fajta bevallott nem vallásos spiritualitás megerősíti az idő és a tér megváltozását, vagyis a tudatosság megváltozását egy rendkívüli állapot felé, amely különbözik a normális állapottól. Figyelemre méltó, hogy a sport az emberi létmód e megváltozott állapotának megfelelő test és személyiség fenntartásának természetes módját kínálja.

A sportnak vannak olyan tulajdonságai, amelyek kultikus cselekedetként írhatók le. A szervezett versenykörülmények között végzett fizikai tevékenységek során végzett mozgás hajlamos a rituálék és a vallási metaforák drámai erejére. Tele vannak szimbolizmussal és képekkel, amelyek a művészethez hasonlóan a katarzis forrása kell, hogy legyenek. A sport transzcendenciája azonban a hétköznapiságból az ünneplés felé való menekülés élménye; az istenség szakrális világát azonban nem érheti el. Emiatt a spiritualitás kifejezés megfelelőbb, mint a vallás.

Új sportágak és szakmák

A sport teológiája

A sport teológiája a sporttevékenységekben és azok Istenhez való kapcsolatában keresi az értelmet, és többnyire keresztény keretek között alakult ki. Vagyis a vallásos meggyőződés és a hit szükséges feltétele az ebben az ágazatban való aktív részvételnek. Ez a sajátos tudományág általában a Szentírásra hivatkozik, különösen Pál apostolra és az általa használt bibliai sportmetaforákra, mint például a versenyfutás (1Kor 9,24), a jó küzdelem (1Tim 6,12) és az igazságban való edzés (2Tim 3,16). A sportot azért is értékelik ebből a szempontból, mert nem önmagában hasznosnak tekintik, hanem szimbólumként, metaforaként vagy párhuzamként a vallásos élet megértéséhez. A sport, mint az élet mikrokozmosza, több mint játék és kevesebb mint Isten (Treat, 2015). A sport és a fizikai tevékenységek értékeléséhez történelmi perspektívából és katolikus keretből néhány teológiai tekintély kapcsolódik: az ősegyház a keresztény sportoló eszményével, Aquinói Tamás játékfogalma és a modern pápák sportról szóló tanítása. A protestáns és evangélikus perspektívából a sportot autotelikus tevékenységként kell felfogni, amelynek minden köze van az emberi identitáshoz az Istenhez és Isten teremtéséhez mint szükségtelen, de értelmes valósághoz való viszonyban; ez a sportjátékok elhatárolása is (Harvey, 2012).

E történeti perspektívákon kívül más lehetőségek is kínálkoznak a sport teológiájának kialakítására, például a remény teológiai erényének elemzése a sportkörnyezetben (Twietmeyer, 2018) vagy a keresztény értékek összehasonlítása a harcművészetekkel, az önfejlesztés és a mesteri tudás aszketikus gyakorlaton keresztül történő elérésére irányuló törekvés során (Cynarski, 2016). A keresztény vegyes harcművészetek több evangélikus egyházban indultak el, mint a gyakorlók körében erős keresztény értékek kialakításának módszere (Waller, 2017). A sportfilozófiában gyakran tárgyalt másik téma a játék és a játszma. E téma teológiai elemzéseinek a keresztény irodalomra kell támaszkodniuk, például Chesterton paradox teológiáját alkalmazva (Kretchmar & Watson, 2018).

A sportteológia a sport kiegyensúlyozott értékelését javasolja, amely a sport olyan pozitív értékeinek elismerésén alapul, mint a testek fejlesztése, a mentális és fizikai egészséghez való hozzájárulás, valamint a sportolók erkölcsi fejlődése a fair play, azaz a becsületesség megtanulása és a mindenáron való győzelem elkerülése révén. Ugyanakkor a sport teológiája bírálja a sport negatív aspektusait, például a doppingot vagy a sportot mint pénzkereseti eszközt (Jirásek, 2018).

A sportlelkészség

A lelkipásztori munka célja a lelki gondozás, függetlenül attól, hogy a címzettek hívők-e vagy sem. A káplánnak képesnek és hajlandónak kell lennie arra, hogy lelki gondozást nyújtson mindenkinek. A sportlelkészek a sportban dolgozó emberekre összpontosítanak, például a sportolókra, edzőkre, menedzserekre és családtagjaikra. A sportlelkészség kulcsszerepet játszik az elit sportszervezeteken belül a „holisztikus támogatás” rendszerében, hogy technikailag kiválóan teljesítő sportolókat és jó példaképeket hozzon létre (Roe & Parker, 2016). Ezt a munkát a sportpszichológusokkal és a játékos multidiszciplináris támogató csapatának más tagjaival szoros kapcsolatban kell végezni, azzal a céllal, hogy segítsenek a játékos jóllétének és teljesítményének javításában (Davis & Serventi, 2017). A sportlelkészek és a sportpszichológusok szerepe között jelentős átfedés van (Gamble, Hill és Parker, 2013). Ugyanakkor különbség van a sportkáplánok és az evangelisták vagy sportlelkészek között, akiknek célja az evangelizáció vagy a tanítványságtétel a sporton keresztül (Kenney, 2016).

A sportlelkészi hivatás a 20. század második fele óta fejlődik, és még mindig vannak problémák. Például nincsenek egyértelműen meghatározott képesítések és szerepek a sportlelkészek számára, sem akkreditáció, sem más szakmákéval egyenértékű átfogó szakmai szervezetek (Waller, Dzikus, & Hardin, 2008). Ugyanakkor számos sportszervezet, klub és hivatásos sportprogram veszi igénybe önkéntes vagy fizetett sportlelkészek szolgáltatásait. Így a sportlelkészség leginkább egy kialakulóban lévő szakmaként írható le, és gyakorlati szükség van a sportlelkészek feladatainak további meghatározására, valamint a teljes professzionalizáció kritériumainak és képesítéseinek megállapítására (Dzikus, Waller, & Hardin, 2011).

Következtetések

A vallás, a spiritualitás és a sport összekapcsolódása iránti feltörekvő érdeklődést tanulmányozó egyetemek és más kutatóközpontok és kezdeményezések között van a Centre for Sport, Spirituality & Religion a Gloucestershire-i Egyetemen (Egyesült Királyság); az Institute for Sport, Spirituality and Character Development a Neumann Egyetemen (Egyesült Államok); valamint a Center for Sport and Jewish Life, egy független kezdeményezés az Egyesült Államokban. Bár a témáról eltérő vélemények léteznek, a téma lehetőséget ad arra, hogy a sportot mélyebben megtapasztaljuk és elgondolkodjunk róla – ami a mai társadalomban mindenképpen pozitívum.

A sport és az emberi mozgással kapcsolatos tevékenységek a mai társadalmi folyamatok, a fogyasztást a boldogság és a kényelem forrásaként értelmező hit, valamint az a meggyőződés, hogy a túlérzékenység jó élethez vezet. Az önmagunk legyőzésére és a kényelmetlenségeknek való kitételre való nem hajlandóság következményei nyilvánvalóak, különösen a gyermekek és a fiatalabb generációk esetében: a virtuális létezés előnyben részesítése a valósággal szemben, a mozgásszegény magatartás, az elhízás mint globális járvány, a pornográfia elterjedtsége és a társadalmi kommunikáció impotenciája. A sport összekapcsolja az embert a valósággal, a személyes teljességgel és az interperszonális kapcsolatokkal; segít túllépni a hétköznapiságon és a rutinon; és arra ösztönöz, hogy legyőzzük önmagunkat és gazdagabb életet alakítsunk ki. Az emberek keresik a mélyebb, spirituális értékeket, amelyeket az emberi mozgásos tevékenységekben találnak meg. Ebben az összefüggésben a sport vallási és spirituális aspektusai iránti növekvő érdeklődés pozitív.

hirdetés

Forrás: Ivo JirásekReligion and Spirituality in Sport” című írásának magyarra fordított változata, a hozzá tartozó teljes irodalomjegyzék a megadott linken érhető el.