Betöltés

Mit keresel?

Aktuális Edzők Etika, viselkedés Sportszülők

Sportszülők részvétele az utánpótlássportban

Megoszt

A sportban való részvétel során a gyermekek számos olyan személlyel kerülnek kapcsolatba, akik potenciálisan befolyásolhatják fejlődésüket és tapasztalataikat. A legtöbb esetben azonban a sportszülők (vagy a szülői szerepet betöltők, beleértve a gyámokat, gondozókat és mostohaszülőket) azok, akik a legnagyobb és legmaradandóbb hatást gyakorolják (Knight et al., 2017). Az elmúlt 60 év során végzett kutatások erős bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a szülők kulcsszerepet játszanak a gyermekek sportra való szocializálásában (Dorsch et al., 2021), valamint arra, hogy milyen hatással vannak a gyermekek pszichoszociális eredményeire (Harwood et al., 2019). Továbbá, egyre jobban megértjük azt a kölcsönös hatást, amelyet a gyermekek sportban való részvétele gyakorolhat a szülőkre (Knight, 2019).

Az, hogy a szülők hogyan befolyásolják gyermekeiket, a szülői kogníciók, gyakorlatok és stílusok függvényében változik, amelyeket viszont az a kultúra diktál, amelyben a szülők nevelkednek és nevelik gyermekeiket (Bornstein, 2012). Következésképpen a szülők konkrét módon való részvétele a gyermekeik sportoló és nem sportoló életében egyénenként és kultúránként eltérő. Mindazonáltal általánosságban elmondható, hogy a szülők arra törekszenek, hogy boldog, egészséges és kiteljesedett gyermekeket neveljenek (Bornstein, 2012). Sajnos azonban ez nem egyszerű vagy könnyű feladat, különösen az érzelmileg terhelt utánpótlássport környezetben (Newport et al., 2021). Következésképpen egyre inkább elismerik, hogy a szülők támogatása vagy útmutatása hasznos lehet a szülők bevonásának maximalizálása vagy fokozása érdekében (Holt et al., 2008; Dorsch et al., 2018).

Az edzők rendkívül fontos szerepet játszhatnak abban, hogy megkönnyítsék a szülők számára az ilyen támogatáshoz való hozzáférést (Newport et al., 2021). Ehhez azonban először is fontos, hogy az edzők megértsék a szülői bevonás összetettségét az ifjúsági sportkörnyezetben; konkrétan a szülői bevonás következményeit, a szülői bevonást befolyásoló tényezőket, és ami talán a legfontosabb, hogyan lehet optimalizálni a szülői bevonást. Ezért ebben a fejezetben a sportban való szülői szerepvállalással kapcsolatos kutatások kritikai áttekintését nyújtjuk, különös tekintettel e különböző szempontok feltárására.

utánpótlássport

A jelenlegi szakirodalom áttekintése

Hogyan vonják be a sportszülőket az utánpótlássportba?

Azt javasolták, hogy a szülőknek olyan elkötelezettséget kell tanúsítaniuk, amely növeli a gyermekek esélyeit a sportban rejlő lehetőségeik megvalósítására, pozitív pszichoszociális élményekre és pozitív fejlődési eredményekre (Harwood és Knight, 2015). A szülők ezt sokféleképpen megtehetik, nem utolsósorban a részvételi lehetőségek biztosításával. Azonban nem egyszerűen a lehetőségek biztosítása a fontos, hanem a fejlődés szempontjából megfelelő lehetőségek kiválasztása, amelyek kiteljesítik a gyermekeik érdeklődését és vágyait (Holt és Knight, 2014). Miután kezdeményezték a gyermekek rendszeres sportolását, a szülők ezután elősegítik a részvételt, például azáltal, hogy biztosítják az edzések, versenyek, ruházat és felszerelés finanszírozását, valamint a gyermekek szállítását a szükséges helyszínekre (Lauer et al., 2010). A szülők által biztosított és támogatott sportolási lehetőségek nemcsak lehetővé teszik a gyermekek számára a sportban való részvételt, hanem azt is jelzik, hogy a szülők milyen értéket tulajdonítanak a sportban való részvételnek. Ezt követően a szülők e viselkedésükön keresztül befolyásolják a gyermekek érdeklődését a részvétel iránt és a további elkötelezettségüket (Fredricks és Eccles, 2004), valamint a siker vagy a jó teljesítmény fontosságát (pl. Dunn et al., 2016).

A szülők emocionális támogatást is nyújtanak, ami magában foglalja a gyermeküknek nyújtott vigaszt és megnyugtatást, amikor a gyermekük stresszt vagy érzelmi zaklatottságot él át (Fredricks és Eccles, 2004). Az érzelmi támogatás például különösen fontos a gyermekek számára sérülések, idegesség, teljesítménybeli visszaesés, valamint az önbizalomvesztés leküzdése esetén (Knight et al., 2016). Az ilyen érzelmi támogatás nyújtása ismét indikátorként hat a gyermekek számára többek között a szülők sportban való részvételükkel kapcsolatos törődését és érdeklődését, a sportolási kompetenciájukkal kapcsolatos megítélésüket és a sikeresség mértékét illetően (Furusa és mtsai., 2021).

hirdetés

A sportszülő sportban való részvétel következményei

Nyilvánvaló, hogy a szülők a gyermekek sportolásának fontos részét képezik, számos feladatot és szerepet látnak el (Dorsch et al., 2021). Mint jeleztük, az, hogy a szülők milyen módon látják el ezeket a feladatokat, azaz milyen konkrét viselkedést tanúsítanak és milyen megjegyzéseket tesznek, hatással van a gyermekek pszichoszociális fejlődésére, valamint a rendszeres sportban való részvételükre és teljesítményükre (Harwood et al., 2019). Hagyományosan a szülői szerepvállalás következményeit a szülői szerepvállalás támogató vagy nyomást gyakorló, és az ebből fakadó következményeket pozitív vagy negatív irányba mutató dichotómikus szemlélet alapján vizsgálják (Knight et al., 2017).

Ezt a megközelítést alkalmazva általában arra a következtetésre jutottak, hogy ha a szülők támogató bevonódást tanúsítanak, amit a gyermek sportban való részvételét elősegítő magatartásformának tekintenek, az pozitív eredményekhez vezet (Knight, 2019). Például a bátorítás, a sportolási lehetőségek biztosítása, a feltétel nélküli támogatás (pl. a mérkőzés/verseny kimenetelétől függetlenül), az érzelmi támogatás (pl. megnyugtatás, bíztatás) és a kézzelfogható támogatás összefüggésbe hozható a fokozott élvezet és önértékelés (Furusa et al., 2021), a teljesítmény és a sportolás fontosságának növelése, valamint a szorongás csökkenése (Hoyle és Leff, 1997). Továbbá a támogató bevonást az edzők pozitívan értékelik (Lauer és mtsai., 2010), és javíthatja a szülő-edző kapcsolat minőségét (Knight és Gould, 2016) és az edző-sportoló kapcsolatot (Jowett és Timson-Katchis, 2005; Wall és mtsai., 2019).

sportszülő

Ezzel szemben negatívnak tekinthető az olyan szülői szerepvállalás, amely nyomást gyakorol, például elérhetetlen elvárásokat támaszt (Hoyle és Leff, 1997), vagy negatív és kritikus, és túlhangsúlyozza a győzelmet a fejlődés más területeivel szemben (Lauer és mtsai., 2010). A nyomást gyakorló típusú bevonás általában negatív kimenetelű, például kisebb élvezetet, fokozott szorongást, amotivációt és unalmat, vagy kiégést és lemorzsolódást eredményez (lásd Dorsch et al., 2021 áttekintés). Továbbá a nyomást gyakorló magatartásformák negatívan hatnak az edzőkre, mivel azt eredményezhetik, hogy a szülők beavatkoznak az edzésbe, kritizálják az edzőket, vagy megkérdőjelezik az edzők döntéseit (Gould et al., 2008; Lauer et al., 2010). Következésképpen a szülői nyomás károsíthatja a szülő-edző és az edző-sportoló kapcsolatot (Gould et al., 2008; Knight és Harwood, 2009).

Bár széles körben elfogadott és evidensnek tűnik az a felvetés, hogy a támogató szülői magatartás pozitív, a szülői nyomás pedig negatív eredményekhez vezet, a dolog mégsem ilyen egyszerű. Például ugyanazok a szülői magatartásformák a gyermekek számára pozitív és/vagy káros eredményekkel járhatnak (Gould et al., 2008), és a nyomást gyakorló és támogató magatartásformák megítélése nem mindig egyértelmű (Dorsch et al., 2016). Ennek egyik oka, hogy ahelyett, hogy kizárólag a szülők viselkedését vennénk figyelembe, a sportolóknak a szüleik viselkedéséről alkotott elképzeléseit is figyelembe kell venni (Knight, 2019). Babkes és Weiss (1999) például egy sportolók és szüleik bevonásával végzett vizsgálatában azt találta, hogy a sportolóknak a szüleik kompetenciával kapcsolatos meggyőződéséről alkotott elképzelései, valamint a sportolóknak a szülők sikerekre adott válaszairól alkotott elképzelései szignifikánsan összefüggnek a sportolók által érzékelt kompetenciával, élvezetességgel és motivációval. A szülők saját maguk által érzékelt attitűdjei és viselkedése azonban nem állt kapcsolatban a sportolók eredményeivel. Ez és más szakirodalmi adatok (pl. Dorsch et al., 2016; Dunn et al., 2016) arra utalnak, hogy a szülők támogatásról és nyomásról szóló beszámolói nem feltétlenül állnak összefüggésben a sportolók támogatásról és nyomásról alkotott elképzeléseivel, és hogy a szülők támogató próbálkozásait a gyerekek nyomást gyakorlónak érzékelhetik.

Mások befolyása

A szülői szerepvállalás következményeinek vizsgálatakor azt is fontos figyelembe venni, hogy nem csak a szülők vannak hatással a gyermekekre; más családtagok, edzők és kortársak is befolyásolhatják a gyermekek sportélményeit és pszichoszociális eredményeit. Konkrétan, a kutatások szerint a különböző társadalmi szereplők hasonló és egyedi hatással vannak a gyermekekre (Keegan et al., 2014). Keegan és munkatársai (2009, 2010, 2014) például egy vizsgálatsorozatban kimutatták, hogy a szülők, az edzők és a kortársak motivációs klímája hasonlóságokat mutat a visszajelzések és az értékelő viselkedés tekintetében a sportban való részvétel korai szakaszában (Keegan és munkatársai, 2009). A szakosodási évek során azonban a szülők és az edzők befolyása a sajátos szerepükhöz kapcsolódott, a szülők jelentős szerepe a támogatás és a facilitálás volt, míg az edzők egyedülálló módon az instrukcióik és az értékelésük révén befolyásolták a sportolókat (Keegan és mtsai., 2010). Végül, a szülők befolyása csökkent a későbbi évek során, míg az edzők utasításai és vezetése továbbra is befolyásoló tényező maradt, a kortársak érzelmi támogatása és a versenyzői magatartás mellett (Keegan és mtsai., 2014). A legújabb kutatások az edzők és a szülők fiatal sportolókra gyakorolt befolyásának lehetséges szinergiáit és/vagy kompenzáló hatásait is vizsgálni kezdték (Gaudreau et al., 2016). Az előzetes bizonyítékok inkább azt mutatják, hogy míg az edzőknek van a legerősebb pozitív hatásuk a sportolók motivációjára (még akkor is, ha a szülői támogatás alacsony), a szülők és az edzők egyaránt meghiúsíthatják a sportolók szükségleteit, ami olyan negatív kimeneteleket eredményezhet, mint az amotiváció (Gaudreau et al., 2016). Az ilyen megállapítások miatt fontos, hogy a szülői részvételt a tágabb társadalmi kontextusban vegyük figyelembe, amikor megpróbáljuk megérteni, hogy bizonyos viselkedések és megjegyzések károsak vagy hasznosak lehetnek-e.

Sportszülő edző

A sportszülők tapasztalatai a sportban

Az ifjúsági sportkörnyezetbe való belépés dinamikus, bonyolult és összetett társadalmi tapasztalat a szülők számára, amelyet számos társadalmi és környezeti tényező befolyásol (Knight et al., 2017). Bár a szülők központi szerepet játszanak a gyermekek sportba való szocializálásában, a szülők is szocializálódnak a részvételük révén, áldozatokat hoznak a gyermekek részvételének támogatása érdekében, reaktív érzelmeket élnek át a gyermekük eredményeivel kapcsolatban, és megváltoznak a többi szülővel való kapcsolataik (Newport et al., 2021). Ezeknek a szülői szerepeknek a betöltése kihívást jelenthet a szülők számára, mivel sokan bizonytalanok abban, hogyan viselkedjenek sportszülőként (Harwood és Knight, 2009), és részvételük egyszerűen „próbálgatáson és tévedésen” alapul (Burgess et al., 2016). Az edzők és a sportszervezetek ezért útmutatással és támogatással segíthetik a szülőket, ennek fontos lépése azonban, hogy időt szánjanak a szülők sporttal kapcsolatos tapasztalatainak megértésére (Thrower et al., 2018; Newport et al., 2021).

A kezdeti meglátások ezen a területen Wiersma és Fifer (2008) munkájától származnak, akik azt vizsgálták, hogy a sportkörnyezet észlelt jellemzői (pl. a tisztségviselők minősége, a liga minősége, a gyermek teljesítménye, a versenyfolyamatok) hogyan befolyásolják a szülők viselkedését és a gyermeküknek nyújtott támogatást. Ez a tanulmány adta a lökést ahhoz, hogy empatikusabban megértsük a szülők sporttal kapcsolatos tapasztalatait, valamint a szülői szerepvállalást befolyásoló társadalmi és strukturális jellemzőket. Az explicit kutatási figyelem ezt követően kibővítette ezt a perspektívát, és rávilágított a szülői szerepvállalást befolyásoló komplex stresszorok egész sorára, beleértve a szervezéssel kapcsolatos (pl. idő- és pénzügyi befektetések, a szervezés eredménytelensége), a fejlődéssel kapcsolatos (pl. a gyermek jövőjével kapcsolatos döntések) és a versengéssel kapcsolatos (pl. meccsnézés, meccsek eredményei) stresszorokat (Harwood és Knight, 2009; Burgess et al., 2016; Harwood et al., 2019).

A stresszorokon túl a kutatások szerint a szülők számos, általában negatív érzelmet, például szorongást, dühöt és frusztrációt élnek át az ifjúsági sportversenyeken (Wiersma és Fifer, 2008; Knight és Holt, 2013). A szülők például arról számoltak be, hogy dühöt és frusztrációt éltek át, amikor gyermekük versenyzését nézték, ha a bírók, edzők, sportolók, ellenfelek és más szülők viselkedését igazságtalannak, nemtörődömnek vagy inkompetensnek tartották (Knight és Holt, 2013; Pynn et al., 2019). A szülők arról is beszámoltak, hogy a versenyek hosszú időtartama miatt unalom és frusztráció érzéséről számoltak be, valamint arról, hogy a versenyeken belüli kritikus időpontok – például a mérkőzés utolsó percei vagy szoros pontszámok esetén (Holt et al., 2008; Burgess et al., 2016) – érzelmileg érintetté váltak. Ezenkívül a szülők nagyfokú empátiával rendelkeznek gyermekeik iránt, és ezt követően osztoznak a gyermekeik által átélt és kimutatott érzelmekben. Következésképpen a szülők a gyermekeikkel együtt élhetik át a csalódást és az örömöt, ami hatással lehet arra, hogy hogyan reagálnak a gyermekeikre és hogyan támogatják őket (Holt et al., 2008; Knight és Holt, 2013).

Bár azonban a szülők sok hasonló élményben osztoznak, azt is fontos felismerni, hogy a szülők heterogén csoportot alkotnak, és tapasztalataik számos tényező alapján változnak. Például a szülők személyes tapasztalatai és elvárásai (Knight et al., 2016), a személyes körülmények – pl. munkahelyi követelmények, családi kötelezettségek és összetétel, lakóhely (Furusa et al., 2021) –, a gyermekük kora, fejlődési szintje és játékszintje (Newport et al., 2021), valamint mind a sportspecifikus normák, mind a szülői szerepvállalással kapcsolatos társadalmi elvárások (Stefensen et al., 2018) mind befolyásolhatják a szülőket és a gyermekük sportjában való részvételüket. Így egyértelmű, hogy az utánpótlássportban való szülői részvétel egy ismétlődő kognitív és társadalmi tapasztalat, amelyben az egyéni szülői jellemzők és a sportkörnyezet dinamikusan kölcsönhatásba lépnek és változnak (Dorsch et al., 2016), és ezt el kell ismerni az utánpótlássportban való részvételükről szóló szélesebb körű vitákban.

Sportszülő

Optimális sportszülői részvétel az utánpótlássportban

Tekintettel a szülői bevonás összetettségére, nem lehet végleges listát készíteni arról, hogy mit kellene minden szülőnek tennie vagy kerülnie a pozitív eredmények biztosítása és a negatívak elkerülése érdekében (Knight et al., 2017). A gyermekek preferenciái azonban fontos betekintést nyújtanak a sportban való szülői részvétel és támogatás tájékoztatásához. Számos tanulmány alkalmazott gyermekközpontú kutatási megközelítést, és rámutatott, hogy a gyermekek azt szeretnék, ha a szülők inkább az erőfeszítésre, mint az eredményekre összpontosítanának, tiszteletben tartanák a sportetikettet, a nem verbális viselkedésükhöz támogató megjegyzésekkel illeszkednének, és az egész csapatot bátorítanák (Knight et al., 2010). Ezen túlmenően a gyerekek jobban szeretik, ha a szülők gyakorlati tanácsokat adnak a versenyre való felkészüléssel és a verseny utáni felépüléssel kapcsolatban (Knight et al., 2010), és ha verseny közben kontrollálják az érzelmeiket (Omli és Wiese-Bjornstal, 2011). Félprofi környezetben a gyerekek azt is szeretnék, ha a szülők megértenék azokat a nehézségeket, amelyeket a változó szociális hálózatokban való eligazodásban, a sportcélok felülvizsgálatában és a fejlődéshez szükséges visszajelzések új formáinak keresésében tapasztalnak (Elliott és mtsai., 2018). Ezzel szemben a gyerekek azt szeretnék, ha szüleik nem edzenének a pálya széléről, és nem adnának technikai és taktikai tanácsokat (Knight et al., 2010). A kutatások arra is utalnak, hogy a gyerekek nem szeretnék, ha a szülők kínos vagy túlbuzgó viselkedéssel, az edzővel vagy a játékvezetőkkel való vitatkozással, illetve azzal, hogy megpróbálják őket edzeni, felhívnák magukra a figyelmet (Knight et al., 2010).

A szülői szóbeli visszajelzések elméletileg képesek „megteremteni vagy megtörni” a szülők és gyermekük közötti kapcsolatot azáltal, hogy a kéretlen és rosszul időzített visszajelzések révén súlyosbítják a szégyen, a szorongás és a frusztráció érzését (Elliott és Drummond, 2017). Ezért az instrukciós megjegyzések, visszajelzések és bátorítások nyújtása javítható, ha a szülők viselkedésének jellege és időzítése megfelel a gyermekek preferenciáinak (Knight et al., 2016; Elliott és Drummond, 2017; Furusa et al., 2021), ami csak akkor valósulhat meg, ha a szülőknek lehetőségük van megtanulni, hogy mit preferál a gyermekük, és hogyan érzékeli cselekedeteiket és részvételüket a különböző helyzetekben (Knight és Holt, 2014).

Annak fontossága, hogy a szülők reagáljanak gyermekük egyéni szükségleteire és preferenciáira, egybecseng a támogatás érzékenységének gondolatával (Reis et al., 2004). Az észlelt válaszkészség konstruktuma három kulcsfontosságú összetevőt foglal magában: MEGÉRTÉS, amely azt az észlelést jelenti, hogy a partner (pl. a szülő) megérti az egyén (pl. a gyermek) alapvető énjét (pl. szükségletek, vágyak); érvényesítés, amely azt az észlelést jelenti, hogy a partner tiszteletben tartja vagy értékeli az egyén énképét (pl. tetszést és bátorítást fejez ki, értékeli a képességeket és véleményeket), és TÖRŐDÉS, amely azt az észlelést írja le, hogy a partner melegséget, szeretetet és érdeklődést fejez ki az egyén iránt (Reis et al., 2004). A legújabb munkák kimutatták, hogy a ÉRZÉKENYSÉG (reszponzivitás) pozitívan befolyásolja a gyermekek tapasztalatait, különösen a célok eléréséhez és a boldoguláshoz szükséges önhatékonyság magasabb szintjét és az aggodalom csökkenését (Rouquette és mtsai., 2021a, 2021b). Összességében ezek az előzetes bizonyítékok arra utalnak, hogy a szülők érzékenységének elősegítése kulcsfontosságú tényező lehet a szülők bevonásának fokozásában, és ezt követően pozitívan befolyásolhatja a gyermekek önértékelését (pl. önhatékonyság, önbecsülés) és jóllétét a sportkörnyezetben.

Sportszülő

Következtetések a gyermekek sportedzésével kapcsolatban

A sportszülői részvétel fokozása a sportban

Tekintettel a szülők utánpótlássportban betöltött fontos szerepére, javasolták, hogy az edzőknek, kluboknak és szervezeteknek törekedniük kellene arra, hogy „szülőpozitívabb” kultúrát hozzanak létre (Knight, 2019), amelyben a szülők úgy érzik, hogy a gyermeküket támogató csapat pozitív tagjaként üdvözlik, tisztelik és értékelik őket (Newport et al., 2021). Az információ és a támogatás nyújtása az egyik ilyen eszköz, amelyen keresztül ez megvalósulhat. Az e területre vonatkozó kutatásokra támaszkodva számos olyan terület van, amellyel kapcsolatban a szülők számára hasznos lehet az útmutatás vagy a támogatás. Ezek közé tartoznak:

  • Tájékoztatás a gyermekük sportjáról, beleértve a technikai információkat, a sportprogram mögött álló indokokat és a sportszervezetre vonatkozó információkat (Dorsch et al., 2018).
  • Javaslatok az igények kezelésére és megküzdési stratégiák kidolgozására, hogy a szülői élményt élvezetesebbé tegyék (Harwood és Knight, 2009; Harwood et al., 2019).
  • Hogyan alakítsanak ki kapcsolatokat és kommunikáljanak az edzőkkel és másokkal a támogatói hálózatukon belül (Knight és Gould, 2016).
  • Hogyan teremtsenek autonómiát támogató környezetet és mutassanak érzelmi intelligenciát (Harwood és Knight, 2015; Pynn et al., 2019).
  • A gyermekek szülői támogatással kapcsolatos preferenciáinak azonosítása és aszerint való cselekvés a versenyek előtt, alatt és után (Knight és Holt, 2014; Elliott és Drummond, 2017; Dorsch és mtsai., 2018).
  • A szülői támogatásban szükséges változások a gyermekek fejlődési igényeinek és az előttük álló útnak megfelelően (Dorsch et al., 2018).

A szülők e témakörökre kiterjedő tájékoztatásának előnyeit számos különböző szülői képzési program értékelése bizonyította (pl. Thrower et al., 2017, 2018; Tamminen et al., 2020), amelyek megvalósításához vagy elősegítéséhez az edzők megfelelő helyzetben lehetnek. Összességében úgy tűnik, hogy a szülők hasznot húznak az információknak való fokozott kitettségből, és ismereteket szereznek a bevonásukból (Thrower et al., 2017). Az ilyen programok javítják a szülők és gyermekeik tapasztalatait is, például úgy tűnik, hogy az ilyen programokban való részvételt követően a szülők több támogatást nyújtanak, jobban kommunikálnak gyermekükkel, nagyobb szülői hatékonyságról számolnak be, és növekszik a gyermekeik élvezete (Thrower et al., 2018). A szülők a gyakorlati feladatokat, a csoportos megbeszéléseket és a tapasztalatcsere lehetőségét élvezetesnek találják, mivel így javul a kapcsolatuk a többi szülővel, és szociális támogatást kapnak (Thrower és mtsai., 2017). Továbbá a szülők hasznosnak találják, hogy vannak olyan források, amelyeket hazavihetnek, és kiegészíthetik a foglalkozásokat (Thrower et al., 2017).

Ezzel szemben nyilvánvaló, hogy vannak olyan kihívások és problémák, amelyeket a szülői programok során tapasztaltak és azonosítottak. Leginkább a szülők részvétele volt az egyik legfontosabb probléma a legtöbb programban (Thrower et al., 2017, 2018). Bár az online programok alternatív megvalósítási módot kínálnak a szülői részvétel problémájának megoldására, ezt követően korlátozzák a szülők lehetőségeit arra, hogy interakcióba lépjenek egymással, és olyan szociális támogatást kapjanak, amelyből a személyes találkozókon részesülnek (Thrower et al., 2018). Felismerték azonban, hogy ha az edzők támogatják a szülői nevelési és támogatási programokat, az nagymértékben növelheti a szülők elkötelezettségét a programokban (Thrower et al., 2018), valamint segíthet a szülők és az edzők közötti kapcsolatok javításában.

Sportszülő edző

A hatékony szülő-edző kapcsolatok fejlesztése

A szülők tájékoztatásán és támogatásán túl a „szülőpozitív” környezetek egyik legfontosabb összetevője a jó minőségű, hatékony szülő-edző kapcsolatok (Newport et al., 2021). Sajnos azonban a kutatások rávilágítottak az edző-szülő kapcsolat összetett jellegére (Wall et al., 2019), és nyilvánvaló, hogy mindkét fél negatívan hathat mind egymásra, mind a gyermekekre (Knight és Gould, 2016). A kapcsolat összetettsége ellenére rendkívül fontos, hogy lépéseket tegyünk az interakciók javítására, mivel a szülők a gyermekükkel kapcsolatos információk sokaságának kapuőrei, és kulcsfontosságú ismeretekkel láthatják el az edzőket a gyermek edzésre való fogékonyságáról, valamint a gyermek általános jólétére vonatkozó információkkal (Jowett és Timson-Katchis, 2005). Továbbá az edző-szülő kapcsolat fejlődésén keresztül a szülők fejleszthetik a gyermekük sportjával kapcsolatos megértésüket, ami kulcsfontosságú tényező az utánpótlássportban való optimális szülői részvétel alapjául szolgál (Knight és Holt, 2014). Végül pedig a pozitív edző-szülő interakciókat összefüggésbe hozták a sporton belüli zökkenőmentesebb átmenetekkel és a sikeres tehetségfejlesztéssel (Knight és Holt, 2014).

A szülőkkel való hatékonyabb munka érdekében hasznos, ha az edzők proaktívan törekszenek a szülőkkel való együttműködésre, és nyílt, őszinte és bizalmi kapcsolatot alakítanak ki. A legjobb szülő-edző kapcsolatok nem véletlenül alakulnak ki, hanem idő, erőfeszítés és kreativitás szükséges hozzájuk (Knight és Gould, 2016). Ehhez az kell, hogy a szülőket a csapat értékes tagjaként ismerjék el, és hogy megbecsüljék a hozzájárulásukat (Harwood et al., 2019). Ez megköveteli, hogy az edzők időt és energiát szánjanak a szülőkre, miközben útmutatást is adnak az interakciókkal kapcsolatban (Knight és Harwood, 2009). Bár ez ijesztőnek tűnhet, a pozitív kapcsolatok kialakítására fordított idő és erőfeszítés hosszú távon sok időt takaríthat meg, és minimalizálhatja a konfliktusok esélyét.

Ennek érdekében először a kommunikációs csatornák fejlesztésére kell összpontosítani. Minél többet érintkeznek egymással az edzők és a szülők, annál több információt lehet megosztani, és következésképpen annál nagyobb támogatást tudnak nyújtani egymásnak a sportolói háromszög egyes tagjai (Maurice et al., 2021). Például a szülői képviseleti csoportok bevezetése, ahol a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy hallassák a hangjukat és visszajelzést adjanak a programmal kapcsolatban, hatékonyabb kétirányú kommunikációt eredményezhet az edző és a szülő között (Newport et al., 2021). Emellett fontos a rendszeres kommunikáció biztosítása a célokról, tervekről és elvárásokról egymás és a gyermekek számára (Knight et al., 2016). Ha időt szánnak arra, hogy tájékoztassák a szülőket az edzők a gyermekükkel közösen kidolgozott aktuális edzési és versenycélokról, akkor valószínűleg nagyobb szülői támogatást kapnak. Hasonlóképpen, a reális elvárásokkal kapcsolatos kommunikáció és a lehetséges problémák előre jelzése segít abban, hogy a szülők a pályán maradjanak és támogassák a gyermekükkel folytatott munkát (Knight és Holt, 2014). Ezenkívül a sietős beszélgetések, amelyek akkor zajlanak, amikor más dolgok is történnek, gyakran félreértésekhez vezethetnek. Az edzők ezt a problémát úgy oldhatnák meg, ha konkrét időpontokat jelölnének ki a szülők számára a kapcsolatfelvételre, és jeleznék a preferált eszközöket, amelyeken keresztül ez megtörténhet (Knight és Gould, 2016).

utánpótlássport

A kommunikáción túl további stratégiák is segíthetnek a szülő-edző interakciók javításában

  • Az edzők időt töltenek azzal, hogy átgondolják, mit szeretnének a szülőkkel való kapcsolattól, és kidolgoznak egy szülő-edző filozófiát. Ha ez megvan, az edzőknek ezt közölniük kell a szülőkkel, és lehetőséget kell adniuk nekik, hogy feltehessék kérdéseiket, majd megoszthassák saját gondolataikat. Ez a beszélgetés a szezon elején segít az edzőknek és a szülőknek egy oldalról elindulni, és remélhetőleg a szezon előrehaladtával csökkenti a problémák kialakulásának esélyét (Knight és Holt, 2014).
  • Az edzőknek meg kell ismerniük az általuk edzett gyerekek szüleit, és segíteniük kell a szülőknek megismerni az edzőket (Harwood és Knight, 2009; vö. Burgess et al., 2016). Minél jobban megértik az edzők a szülők életében zajló különböző dolgokat és a személyes és személyközi tényezők körét, amelyek hatással lehetnek a szülők részvételére, annál jobb helyzetben vannak a támogatás és az elvárások testre szabásához. Hasonlóképpen azonban fontos, hogy az edzők segítsék a szülőket abban, hogy megértsék az edzőként tapasztalt igényeket és nyomást, valamint az életük egyéb aspektusait, hogy a szülők is hozzá tudják igazítani saját elvárásaikat.
  • Ismerje el, hogy a szülők tanulni próbálnak, és nyújtson nekik útmutatást (Thrower et al., 2017). A sportágban újdonsült szülők számára sok mindent megkell tanulniuk. Minden alkalommal, amikor új helyzettel találkoznak, valószínűleg kérdéseik, aggodalmaik vagy problémáik lesznek. Ha az edzők előre látják, hogy mit kell tudniuk a szülőknek, és felvilágosítják őket arról, hogy mire számíthatnak, az segíthet a stressz és az aggodalmak minimalizálásában. Ez segít a szülő-edző kapcsolatnak, mivel minimalizálja a lehetséges konfliktusforrásokat.
  • Az edzőknek professzionálisnak és következetesnek kell lenniük a viselkedésükben (Harwood és Knight, 2009). Sajnos nem minden edző dolgozik professzionális módon, és bár kisebbségben vannak, mégis ösztönözhetik a szülők és az edzők közötti nem megfelelő interakciókat. Ezért annak biztosítása, hogy az edzők a játékosokkal és a szülőkkel való minden interakciójukban professzionálisak legyenek, segíthet csökkenteni a szülők edzőkről alkotott negatív képét. A szülők és az edzők közötti konfliktus hátterében ráadásul gyakran az áll, hogy a szülők úgy érzékelik, hogy az edzők következetlenül viselkedtek a cselekedeteikben és a viselkedésükben, akár a gyermekek között, akár különböző helyzetekben (Knight és Gould, 2016). Ez stresszt okoz a szülőknek, különösen akkor, ha úgy érzik, hogy ez negatívan hat a gyermekükre, és frusztrálttá vagy dühössé teheti őket (Wiersma és Fifer, 2008; Harwood és Knight, 2009).

Összefoglalás, jövőbeli irányok és jövőbeli kutatások

A szülők nélkül a gyermekek lehetőségei a sportban való részvételre, majd az ezzel járó fizikai, szociális és pszichológiai előnyök megszerzésére korlátozottak lennének. Ezért létfontosságú a szülői részvétel megértése, valamint az olyan környezet és kapcsolatok megteremtése, amelyek fokozzák a szülők pozitív befolyását, ugyanakkor minimalizálják a káros következményeket. Az edzők különösen jó helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsenek a szülőknek a részvételük optimalizálásában, és ezáltal javítsák a szülők, az edzők és különösen a gyermekek tapasztalatait. Sajnos azonban a szülői részvétel összetettségét tekintve ez nem könnyű feladat, és bár a témával kapcsolatos ismereteink sokat fejlődtek, továbbra is sok olyan terület van, amely további megfontolást igényel. Konkrétan további kutatásokra van szükség, amelyek feltárják a szülők tapasztalatait a gyermek bevonásának életútja során, a bevonást befolyásoló különböző személyes és környezeti tényezőket, valamint a szülői bevonás optimalizálására irányuló stratégiákat. Ezen túlmenően, némileg meglepő módon, tekintve a szülők és az edzők egymásra gyakorolt jelentős befolyását, valamint a szülő-edző kapcsolatnak a gyermekekre gyakorolt hatását, ez egy olyan terület, amely az évek során viszonylag kevés kutatási figyelmet kapott. Ezért sokkal több kutatásra van szükség a szülő-edző kapcsolatokat illetően, valamint bizonyítékokon alapuló stratégiákra, amelyek azt vizsgálják, hogyan lehet a szülő-edző interakciókat javítani és maximalizálni.

hirdetés

Camilla J. Knight, Sam Elliott, Olivier Y. Rouquette, James Maurice, and Rachael A. Newport írásának magyar fordítása.

Tagek

Talán ez is érdekel